Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου του CAA-GR

Σύμφωνα με το Καταστατικό του CAA-GR, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της CAA-GR εκλέγονται για τριετή θητεία με δικαίωμα επανεκλογής για δεύτερη θητεία. Το 2021 είναι έτος εκλογών στο CAA-GR. Δύο από τα σημερινά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Μάρκος Κατσιάνης, αναπληρωτής πρόεδρος και ο Tuna Kalayci, ταμίας, παραιτούνται, καθώς ολοκληρώνουν τη δεύτερη τριετή θητεία τους. Όλες οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι ανοιχτές σε ενδιαφερόμενους επιλέξιμους υποψηφίους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου III.3.γ, λόγω της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με την πανδημία COVID-19 και για την ομαλή λειτουργία του CAA-GR, για τις εκλογές αυτές θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Από την άποψη αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο της CAA-GR εκκινεί τη διαδικασία εκλογής για νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλοι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι (σύμφωνα με τα άρθρα III.3.δ, IV.2, V.4) καλούνται να υποβάλουν αίτηση για οποιαδήποτε θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του συστήματος Ψηφιακής Ψηφοφορίας Zeus. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν (σύμφωνα με το άρθρο V.4) στα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη δημοσιευμένη ημερομηνία εκλογής, μέσω της ειδικής φόρμας, αναφέροντας τη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία θα ήθελαν να εκλεγούν και ανεβάζοντας ένα Βιογραφικό Σημείωμα 2 σελίδων καθώς και μία φωτογραφία.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους επιλέξιμους υποψηφίους θα καταστούν προσβάσιμες στα μέλη της CAA-GR μέσω των καναλιών CAA-GR.

1. Ημερομηνίες

  • Εκκίνηση υποβολής υποψηφιότητας: Δευτέρα 3 Μαΐου 2021
  • Προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας: Παρασκευή 21 Μαΐου 2021
  • Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2021
  • Λέξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας: Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021
  • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 μέσω των καναλιών μέσων CAA-GR.

2. Ευθύνες μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Περιγραφές θέσεων

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούν ως εκπρόσωποι της κοινότητας CAA-GR σε συνεδριάσεις και δραστηριότητες συνεδρίων της διεθνούς κοινότητας CAA International. Αναμένεται να παρακολουθήσουν τις διασκέψεις CAA-GR και CAA-Int στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και να εργάζονται σε σχετικές επιτροπές για την ενεργή προώθηση των πολιτικών της κοινότητας.

Πρόεδρος

Ο πρωταρχικός ρόλος του Προέδρου είναι να παρέχει συντονισμό. Πρόκειται για άτομο δυναμικό, με στρατηγικές ικανότητες και πρόθυμο να δεσμευθεί σε μια ουσιώδη προσπάθεια για την οικοδόμηση της κοινότητας κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι κάθε επιστημονική συνεδρίαση προγραμματίζεται αποτελεσματικά, διεξάγεται σύμφωνα με το καταστατικό και ότι τα θέματα αντιμετωπίζονται με ομαλό και αποτελεσματικό τρόπο. Ο Πρόεδρος πρέπει να παρακολουθεί συχνότερα τις διασκέψεις του CAA-International και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του CAA-GR.

Αναπληρωτής Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον Πρόεδρο για να διασφαλίσει ότι κάθε επιστημονική συνάντηση και άλλες δραστηριότητες (π.χ. σεμινάρια, εκδηλώσεις) διεξάγονται ομαλά. Πρέπει να είναι πρόθυμος και ικανός να αναλάβει υψηλό προφίλ, σε καθήκοντα του Προέδρου όταν ο τελευταίος δεν είναι διαθέσιμος. Τα καθήκοντα αυτά θα αποφασίζονται κατά περίπτωση από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος εργάζεται σε στενή συνεργασία με τις σχετικές οργανωτικές επιτροπές για την εποπτεία, την αναφορά και την επικοινωνία με διάφορους ενδιαφερόμενους, (συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής κοινότητας, της βιομηχανίας, των οργανισμών, της κυβέρνησης, των πανεπιστημιακών ηγετών και του ευρύτερου κοινού) για την προετοιμασία συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων στην οποία εμπλέκεται άμεσα το CAA-GR.

Γραμματέας

Ο Γραμματέας πρέπει να διασφαλίζει ότι η λειτουργία του CAA-GR καταγράφεται πλήρως και σωστά. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι ο Γραμματέας πρέπει να οργανώσει, να προετοιμάσει ημερήσιες διατάξεις και να καταγράφει τα πρακτικά κάθε επιστημονικής συνεδρίασης. Πρέπει να διασφαλίζει ότι τα μηνύματα κοινοποιούνται αποτελεσματικά μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου, των επιστημονικών επιτροπών, των μελών του CAA-GR και της ευρύτερης κοινότητας. Ο Γραμματέας είναι επίσης υπεύθυνος για τυχόν θέματα που σχετίζονται με τα μέλη και τα μέλη.

Υπεύθυνος Δημοσιεύσεων

Ο Υπεύθυνος Δημοσιεύσεων είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της επίσημης στρατηγικής δημοσίευσης του CAA-GR. Κάθε Επιστημονική Συνάντηση ή Συνέδριο με δημοσίευση πρακτικών υπόκειται στην αρμοδιότητα της εν λόγω θέσης. Ο Υπεύθυνος Δημοσιεύσεων θα επιβλέπει τη διαδικασία διασφαλίζοντας ότι τυχόν έντυπες ή / και ψηφιακές εκδόσεις συμμορφώνονται με τα πρότυπα του CAA-GR και του διεθνούς CAA-Int. και ότι ακολουθούνται πολιτικές ανοιχτής πρόσβασης για ερευνητικά αποτελέσματα. Υπό αυτήν την ιδιότητα, ο Υπεύθυνος Δημοσιεύσεων αναπτύσσει επίσης στρατηγική για τη διάδοση των εκδόσεων και των παρουσιάσεων κάθε εκδήλωσης/συνεδρίου, μέσω της εξασφάλισης και του συντονισμού της διαδικασίας κριτικής, σε συνεργασία με εκδότες φυσικών ή ηλεκτρονικών εκδόσεων.

Ταμίας

Ο Ταμίας επιβλέπει τη χρηματοοικονομική διοίκηση του οργανισμού, εξετάζει τις διαδικασίες και τις χρηματοοικονομικές αναφορές και συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους διοργανωτές συνεδρίων σχετικά με την οικονομική στρατηγική και τη συγκέντρωση χρημάτων. Ο Ταμίας θα πρέπει επίσης να διατηρεί ενημερωμένα αρχεία, καθώς και ένα ίχνος ελέγχου για όλες τις συναλλαγές, να προστατεύει τον οργανισμό από απάτη και κλοπή, να διασφαλίζει την ασφαλή φύλαξη χρημάτων και την άμεση τραπεζική και να εξασφαλίζει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του CAA-GR κατανοούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και ότι ο οργανισμός συμμορφώνεται με φορολογικούς κανονισμούς. Οι εσωτερικές διαδικασίες και οι μέθοδοι αναφοράς πρέπει να επανεξετάζονται τουλάχιστον ετησίως.

Υπεύθυνος Κοινωνικών Δικτύων, Επικοινωνίας και Εξωστρέφειας

Το άτομο που αναλαμβάνει αυτά τα καθήκοντα, αναμένεται (α) να αναπτύξει τις στρατηγικές επικοινωνίας με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής κοινότητας, της βιομηχανίας, των οργανισμών, της κυβέρνησης, των πανεπιστημιακών διοικήσεων και του ευρύτερου κοινού· (β) να διατελεί διαχειριστής των σελίδων Facebook, Twitter, Instagram και οποιωνδήποτε άλλων σελίδων κοινωνικής δικτύωσης του CAA-GR, ενώ θα είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση του ιστότοπου του CAA-GR σύμφωνα με τις οδηγίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδριάσεις και γενικές συνελεύσεις· (γ) να καθοδηγεί τις στρατηγικές διαδικτύου και κοινωνικών μέσων.

Comments are closed.