Καταστατικό

Το καταστατικό του οργανισμού Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology – Ελληνικό Παράρτημα

Ι. Ο πλήρης τίτλος του οργανισμού

είναι “Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology – Greece” (στα ελληνικά “Εφαρμογές Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία – Ελληνικό Παράρτημα”). Ο τίτλος μπορεί να αποδοθεί και συντομογραφικά ως “CAA-GR”, ή “CAA Greece”.

ΙΙ. Οι στόχοι του οργανισμού είναι οι εξής:

 1. να φέρει σε επαφή αρχαιολόγους με ειδικούς διαφόρων κλάδων των κοινωνικών επιστημών, των βιοεπιστημών, και των τεχνών, μηχανικούς, και επιστήμονες από τούς τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς, της συντήρησης, των μαθηματικών και της πληροφορικής
 2. να ενθαρρύνει την επικοινωνία μεταξύ αυτών των επιστημονικών κλάδων
 3. να προσφέρει μια ανασκόπηση της σύγχρονης έρευνας στον τομέα των εφαρμογών πληροφορικής και ποσοτικών μεθόδων στην αρχαιολογία
 4. να δώσει έναυσμα για διάλογο και μελλοντική πρόοδο στο σχετικό τομέα έρευνας
 5. να προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη υπό μορφή σεμιναρίων ή / και εργαστηρίων
 6. να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα έρευνας που ανακοινώνονται στις επιστημονικές συναντήσεις που οργανώνονται από το CAA GR
 7. να υποστηρίζει σχετική έρευνα στους παραπάνω τομείς στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου

III. Ιδιότητα μελών

 1. Μέλος του CAA-GR μπορεί να γίνει κάθε ειδικός των επιστημονικών πεδίων που αναφέρονται στην παράγραφο II.1 xωρίς συνδρομή. Η αποδοχή της υποψηφιότητας μέλους θα αποφασίζεται από το συμβούλιο του CAA-GR.
 2. Η ιδιότητα μέλους του CAA-GR δεν περιλαμβάνει και δωρεάν ιδιότητα μέλους του διεθνούς CAA (caa-international.org). Mέλη που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ετήσιο συνέδριο του διεθνούς CAA θα πρέπει να γίνουν πρώτα μέλη αυτού του οργανισμού σύμφωνα με το [άρθρο 3] του καταστατικού του διεθνούς CAA.
 3. Tα μέλη του CAA-GR δικαιούνται τα εξής:
  1. να διατηρούν το όνομα και τη διεύθυνσή τους στις λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του CAA GR
  2. να λαμβάνουν αντίγραφα από όλες τις ομαδικές αποστολές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορούν το CAA GR
  3. να ψηφίζουν στις γενικές συνελεύσεις (ΓΣ) του CAA GR, καθώς και στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες
  4. να μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις του διοικητικού συμβουλίου

IV. Το συμβούλιο του CAA-GR

 1. To CAA-GR θα διοικείται από ένα εξαμελές συμβούλιο.
 2. Το συμβούλιο θα εκλέγεται μετά από κάθε Γενική Συνέλευση του CAA-GR.
 3. Ένα από τα μέλη του Συμβουλίου του CAA-GR θα αναδεικνύεται μετά από απόφαση των άλλων μελών του Συμβουλίου ως αντιπρόσωπος του CAA-GR στο διεθνές CAA (από θέσεως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Διεθνούς CAA [άρθρο 4.ix]). Στην περίπτωση που ο αντιπρόσωπος του CAA-GR αδυνατεί να παραστεί σε ένα από τα διεθνή συνέδρια του CAA, το συμβούλιο θα καθορίζει ένα άλλο μέλος του συμβουλίου του CAA-GR να παραστεί στην συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Διεθνούς CAA.
 4. Τα μέλη του Συμβουλίου θα πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να συμμετέχουν σε συνέδρια του διεθνούς CAA, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.
 5. Οι εργασίες του Συμβουλίου περιλαμβάνουν:
  1. Τουλάχιστον μία συνάντηση το χρόνο κατά τη διάρκεια του ετήσιου διεθνούς συνεδρίου του  CAA ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος κριθεί κατάλληλο από τα μέλη του Συμβουλίου.
  2. Την οργάνωση ενός εθνικού συνεδρίου κάθε δύο ή τρία χρόνια – εφόσον αυτό είναι δυνατόν.
  3. Τη δημοσίευση επιλεγμένων ανακοινώσεων που θα παρουσιαστούν σε αυτά τα συνέδρια και θα αξιολογηθούν από κριτές- εφόσον αυτή είναι δυνατή.

V. Γενική συνέλευση

 1. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εθνικού συνεδρίου. Αν δεν είναι δυνατή η σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου συνεδρίου, το Συμβούλιο θα συγκαλεί Γενική Συνέλευση το συντομότερο δυνατό μετά το πέρας του χρόνου που απαιτείται για την ειδοποίηση των μελών.
 2. Η ειδοποίηση για τη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης μαζί με τις επίσημες προτάσεις προς συζήτηση και ειδικότερα τυχόν προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό πρέπει να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα https://gr.caa-international.org/ τουλάχιστον 21 μέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιείται κανονικά κατά τη διάρκεια του εθνικού συνεδρίου. Στη συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη του CAA-GR, ανεξαρτήτως από το αν συμμετέχουν ή όχι στο συνέδριο.
 4. Η εκλογή των μελών του Συμβουλίου θα πραγματοποιείται στη Γενική Συνέλευση κανονικά δι’ ανατάσεως των χειρών. To Συμβούλιο του CAA-GR έχει το δικαίωμα να επιλέξει την ηλεκτρονική ψηφοφορία, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατίθενται στα μέλη του εν ενεργεία Συμβουλίου και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επιδείξουν την προθυμία τους να θέσουν υποψηφιότητα τουλάχιστον 10 μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όσα μέλη έχουν συμμετάσχει σε συνέδρια του διεθνούς CAA και του CAA-GR κατά τα τελευταία 7 έτη. Ειδικότερα, δικαίωμα υποβολής για τις θέσεις του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου έχουν όσα μέλη έχουν συμμετάσχει σε συνέδρια του διεθνούς CAA κατά τα τελευταία 5 χρόνια.
  To CAA GR είναι ένας ανοιχτός οργανισμός με επικεφαλής την ερευνητική κοινότητα και έχει ως στόχο να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους υποψήφιους που πληρούν τις άνωθεν προϋποθέσεις να υπηρετήσουν ως μέλη του Συμβουλίου του CAA-GR. Από αυτή την άποψη, τα μέλη του Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν μόνο μία φορά για την ίδια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε θητεία στο διοικητικό συμβούλιο διαρκεί 3 χρόνια. Τα μέλη του Συμβουλίου που έχουν ήδη περάσει δύο θητείες σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα είναι επιλέξιμοι υποψήφιοι για οποιαδήποτε άλλη θέση του Συμβουλίου, παρά μόνο μετά από μια περίοδο 6 ετών. Το Συμβούλιο μπορεί να καλέσει τα επιλέξιμα μέλη που έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλέξιμοι υποψήφιοι για μια δεδομένη θέση.

VI. Το καταστατικό του CAA GR

 1. Αυτό το καταστατικό βασίζεται στη θεσπισμένη συνάντηση του CAA-GR  στις 27 Μαρτίου 2012 με την καθολική στήριξη όλων των παρόντων.
 2. Κανένα μέλος του CAA Greece δεν  επιτρέπεται να ενεργήσει ή να κάνει παρουσίαση εκ μέρους του οργανισμού χωρίς την προηγούμενη συμφωνία των συντακτών.
 3. Αλλαγές στο παρόν καταστατικό πρέπει να γίνουν αποδεκτές από μια πλειοψηφία του 75% των ψήφων στη Γενική Συνέλευση ή σε κάποια εκλογική διαδικασία μέσω e-voting. Οι αλλαγές αυτές θα τεθούν σε ισχύ μετά την ανακοίνωσή τους στη ΓΣ και/ή στην ιστοσελίδα του CAA-GR.

Λεμεσσός, 20 Ιουνίου 2018.